Cation Energy 01/03/2019 

3 szczenięta / 3 puppies

DE PORTAU FORTIS Cation Energy (g.12:15 , 460gr.) 

 

D’AUTEVIELLE MILLENNIUM FALCON Cation Energy (g.12:30 , 480gr.)

[*] 12/03/2019 R.I.P [*]

 

D’ARAMITZ INVICTUS Cation Energy (g.13:20 , 440gr.) 

 


(English below)

Matka:

Mł.Ch.PL, Mł.Ch.SK, Ch.PL, G.Ch.PL, Ch.CZ CHARITY Ayra Aranel 

import Słowacja (GchSk,ChCz ARGET Ayra Aranel x Plain’s RIDDICK) RODOWÓD

ur. 01.04.2015

Stawy łokciowe/ biodrowe: HD: A/A ED: 0/0 (wolna od dysplazji)

Zgryz: nożycowy/ pełne uzębienie 

BAER test: +/+ obustronnie słyszy

Merle test: M/Mc/m —> Merle test 

Locus D (rozjaśnienia): D/D (bez rozjaśnień)

Wysokość: 58 cm

Waga: 25.5 kg

Suka hodowlana Zkwp (FCI) oraz z rejestracją w NALC

Sporty i egzaminy:

Egzamin BH: zdany 03.06.2017 zkwp/o Katowice

W trakcie licencji coursing, pracowała z krowami- pozytywnie ukończyła test instynktu pasterskiego, wykonała pozytywnie test tropienia na krwi dzika, jest szkolona w mantrailingu, ćwiczy posłuszeństwo oraz frisbee (bierze udział w zawodach i testach)

Charakter:

CHARITY Ayra Aranel została sprowadzona ze Słowacji, jej rodowód to połączenie wielu dobrych, pracujących i sportowych linii amerykańskich. Jest bardzo stadnym psem, kocha spędzać czas ze swoją rodziną, aktywna, inteligentna, wrażliwa i zawsze gotowa do działania. Jest pełna energii, choć gdy nie trzeba pracować jej ulubionym zajęciem jest odpoczynek z rodziną. Jest psem niezwykle opiekuńczym i oddanym. Uwielbia pracę ze swoim przewodnikiem i osobami które dobrze zna. Jeśli Charity zaprzyjaźni się z kimś to jest to przyjaźń do końca życia. 

Silnie zachowane pierwotne instynkty charakterystyczne dla rasy czynią z niej psa wszechstronnego- jest czujna, potrafi sama podejmować decyzję w pracy, ma silnie rozwinięty instynkt pogoni / łupu co czyni z niej psa o dobrych sportowych predyspozycjach. Jest też dobrym i bardzo wytrwałym tropicielem. Te cechy pozwalają sprawdzać się jej w wielu dyscyplinach i zajęciach do których rasa została stworzona – jest odważna i pewna przy pracy z krowami, zacięta, skupiona i wytrwała podczas podążania za śladem (mantrailing), szybka i zmotywowana podczas pogoni (coursing). Te cechy charakteru przykładają się również na pracę Charity w sportach które razem trenujemy (obedience, frisbee). Budowa Charity to atletyczny typ psa, smukła, na długich łapach, z głęboką klatką piersiową. Dzięki temu jest bardzo szybka, zwinna i dobrze skoordynowana.

Więcej można zobaczyć na naszym profilu: #louisiana.catahoula.polska

Obedience
Author: Diana Olszewska
« 1 z 36 »

Ojciec:

Ch.SK  Rocky Point’s SHADOW

 import USA, Florida ( Tri Grand Champion Philwood’s KATY x Quint Grand Champion Ingram’s CRACKER BOY) RODOWÓD

Ur. 07.11.2009

Stawy biodrowe: HD: A / A

Wysokość / waga: 62 cm / 30 kg

BAER test: + / + (obustronnie słyszy)

CERF – badanie oczu: bez zarzutów

Locus M: m / m (bez genu merle)

Zgryz: nożycowy/ pełne uzębienie 

Na wystawach zawsze oceniany jako doskonały, pies reproduktor FCI , zarejestrowany w NALC.

Charakter:

Rocky Point’s SHADOW to pies sprowadzony bezpośrednia z ojczyzny rasy – USA. Pochodzi z typowej amerykańskiej linii psów pracujących, jego przodkowie są wykorzystywani do pracy przy krowach, na farmach oraz do polowań. Shadow również jest psem bardzo aktywnym, uwielbia pracować i nie boi się żadnych wyzwań. Na co dzień jest psem rodzinnym, spokojnym, posłusznym. Aktualnie ma 9 lat i jest nadal w bardzo dobrej formie. Uwielbia długie spacery i swobodne bieganie. Bardzo dobrze pracuje nosem, gdy był młodszy pracował w SAR, trenował posłuszeństwo oraz coursing. Jako pies energiczny lubi każdą aktywność – frisbee, agility, bieganie.

Rocky Point's SHADOW(owner: Ayra Aranel kennel Slovakia)
Rocky Point's SHADOW - date of birth: 07/11/2009 Florida , USA
« 1 z 26 »


Oczekujemy szczeniąt ze skojarzenia dwóch, w żadnym stopniu nie spokrewnionych psów (IC 0% w 4 pokoleniach!). To wyjątkowe połączenie przedstawicieli rasy Louisiana Catahoula z pierwotnym charakterem i zachowanymi pożądanymi instynktami.
 
Obydwa psy posiadają zachowane pierwotne instynkty, świetny węch, są aktywne i ukierunkowane na pracę z człowiekiem – te cechy odziedziczą również szczenięta. Zarówno Shadow, jak i Charity mają bardzo podobną budowę ciała którą chcemy zachować w naszej linii psów Louisiana Catahoula. Wszyscy ich przodkowie są zgodni z pierwotnym wzorcem rasy. Mają atletyczną i smukłą budowę, dobrze rozbudowaną głowę i odpowiednie proporcję ciała. Miot powinien być wyrównany i jednolity pod względem budowy. Spodziewamy się również, że większość szczeniąt będzie jednokolorowych – bez genu merle. Część szczeniąt odziedziczy gen merle tylko po matce. Nie urodzą się żadne szczenięta z białymi łatami (tzw. umaszczenie patchwork), natomiast szczenięta mogą być różnokolorowe z merlingiem lub bez (czarne, brązowe) , podpalane lub ze znaczeniami brindle ?

Jeśli jesteś zainteresowany miotem, rasą Louisiana Catahoula zapraszamy do kontaktu z nami 🙂

Należy pamiętać, że szczenięta z naszej hodowli przeznaczone są tylko dla osób które zdają sobie sprawę z potrzeb psa aktywnego, do domów pracujących, sportowych, aktywnych.


 

Dam:

J.Ch.PL, J.Ch.SK, Ch.PL, G.Ch.PL, Ch.CZ  CHARITY Ayra Aranel 

 import Slovakia (GchSk,ChCz ARGET Ayra Aranel x Plain’s RIDDICK) Pedigree

DOB: 01.04.2015

Hips/ elbows: HD: A/A ED: 0/0 (free from dysplasia)

The bite: scissor / full dental 

BAER test: +/+ (bilaterally hearing)

Merle test: M/Mc/m —> Merle test 

Locus D: D/D (non-dilution)

Hight: 58 cm

Weight: 25.5 kg

Breeding female with FCI and NALC reg.

Sports and exams:

Official FCI BH exam – done 03.06.2017 in Katowice

Coursing licence- in process
She worked with cows (herding instinct), she done positive blood tracking (natural strong instinct),  mantrailing dog. Working in obedience and frisbee (on competitions and seminars).

Character: 

CHARITY was imported from Slovakia, her pedigree is a combination of many good, working and sports American lines. She is balanced, family dog, she loves to spend time with her family, active, intelligent, sensitive and always ready to work. She is full of energy, but when you don’t have to work her favorite activity is to relax with her family. She is an extremely caring dog. She loves working with owner and people, which she knows well. If Charity befriends someone, this is a friendship for the rest of your life.

Strongly preserved natural instincts characteristic of the breed make her a versatile dog – she is watchdog, she can make decision at work, she has a strong instinct to running / prey, which makes her a dog with good sporting predispositions. These features allow it to perform in many disciplines and activities for which the breed was created – it is courageous and reliable when working with cows, has very good nose, is focused and persevering while following the track (mantrailing), fast and motivated during chasing (coursing). These character traits also apply to Charity’s work in sports which we train together (obedience, frisbee). Charity’s body bulid is an athletic type of dog, slim, with long legs, with deep chest. Thanks to this, it is very fast, agile and well coordinated dog.

This looks of catahoulas we want keep in future generations. 

More about Charity and our kennel on FB- #louisiana.catahoula.polska

Sire:

Ch.SK  Rocky Point’s SHADOW

import USA, Florida ( Tri Grand Champion Philwood’s KATY x Quint Grand Champion Ingram’s CRACKER BOY) PEDIGREE

DOB: 07.11.2009

HD: A / A

Hight / weight: 62 cm / 30 kg

BAER test: + / + (bilaterally hearing)

CERF – vision test: without finding

Locus M: m / m (no merle gene)

Scissor bite, full dentition

Character:

Rocky Point’s SHADOW is import directly from homeland of the breed – USA . He origins from typical american working lines, his ancestors worked with cattle and hunted. Shadow is very active too, loves working and don’t afraid of challenges. Every day he is family dog, is calm dog, loves to make what you want from him. Now he is 9 years old male but still in very good condition. He loves long walks and runs freely. He working very well with his nose, when he was younger he worked on SAR (seach and rescue), obedience and on coursing. He’s energy dog and liked all activity – frisbee, agility, running.


We’re expecting puppies from the crossing both healthy, tested and  unrelated dogs (IC 0% in 4 generations!). It will be special combination breed Louisiana Catahoula with original character and keeping the natural instincts.

Both of dogs keep natural instincts, have great nose, are very active and focused on working with owner – these details will inherit offspring. Shadow, like Charity, have a similar body structure, which we want to keep in our line of dogs Louisiana Catahoula. All their ancestors agree with the original breed standard. They have an athletic and slim build, well-developed head and the right body proportions. The litter should be balanced and similar in terms of body bulid. We also expect that most puppies will be one-colored (true solids) – without the merle gene. Some of the puppies will inherit the merle gene only from their mother. There will be no puppies with white patches (so-called patchwork coat), while puppies can be colored with merling or without (black, brown), tan or with brindle meanings 🙂 If you are interested in a litter, Louisiana Catahoula breed I invite you to contact with us.

And by the way, keep in mind that puppies from our Cation Energy kennel are intended only for people who are aware of the needs of an active dog, for working, sports and active homes.